چگونه می توان پروتئین عضلات را در فاز عضله سازی و نگهداری تامین کرد؟

مکمل های آمینو اسید یکی از رایج ترین مکمل های ورزشی هستند که اکثر ورزشکاران در رشته بدنسازی آنها را مصرف می کنند. این مکمل ها بر اساس سنتز پروتئین و تحریک عضله سازی عمل می کنند. آمینو اسیدها ترکیبات آلی با ساختاری پیچیده هستند که هم در مواد غذایی یافت می شوند و هم می توان از طریق مکمل ها آنها را دریافت کرد.

مصرف مکمل های آمینو اسید مزایای زیادی دارد. این مکمل ها باعث افزایش مقاومت ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

انواع مکمل های آمینو اسید برای عضله سازی، ویژه ورزشکاران