فرزندان ضبط صوت ما هستند. از کودکی در کنار ما بزرگ می شوند و مانند خمیری هستند که اگر درست شکل نگیرند آینده ای سیاه در بر خواهند داشت. تکنیک های تربیت فرزند متفاوت است. در این مقاله دوست داریم ابعاد متنوعی از تربیت فرزند را بررسی کنیم تا هر سوالی در ذهن شما ایجاد شده است برطرف شود. شاد زیستن اولین رسالت یک والدین در تربیت فرزندشان است.

تربیت را با تنبیه اشتباه نگیرید


این روش شاید در ابتدا اینطور معنی شود که کودک خودسرانه بزرگ می شود و دیگر مهار وی کار دشواری است. اما هدف اصلی این است که بال و پر پرواز کودکان چیده نشود! کودک باید از یک سری یاد بگیرد که اسباب بازی هایش را در جای درست قرار دهد، می بایست ... - ادامه مطلب را اینجا بخوانید

نحوه صحیح تربیت فرزند